ด้านที่ 1 จรรยาบรรณวิชาชีพ


ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. การมีวินัย

1.1  การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฎิบัติตามกฏ กติกา  มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฎิบัติตามกฏ กติกา มารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

 มาปฏิบัติราชการและลงเวลาปฏิบัติงาน  ตามระเบียบของทางราชการตลอดจน อุทิศเวลาให้กับทางราชการโดยมาปฏิบัติราชการก่อนเวลา  07.30 น.  และกลับหลัง 17.00 น

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของโรงเรียน  ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุมกลุ่มสาระ ประชุมเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  และประชุมในวาระต่าง ๆ  ทุกครั้ง  ตรงตามเวลาที่ผู้จัดประชุมนัดหมายไว้

เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามปฏิบัติสืบทอดต่อมาจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ ร่วมทำบุญตักบาตร  กิจกรรมพุ่มผ้าป่าและประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าประจำปี  กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี   เป็นต้น

ปฏิบัติตนตามแบบแผนอันดีงามของสังคมอย่างเหมาะสมไม่หมกมุ่นอบายมุข ได้แก่  การดื่มสุรา การเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน ไม่เล่นการพนัน มีความขยันหมั่นเพียร  เสียสละ  อุทิศเวลาให้กับราชการ  ปฏิบัติงานอย่าง เต็มความสามารถและสม่ำเสมอ  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จทุกงาน

เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการเสริมสร้างพัฒนาครูคอมพิวเตอร์  โดยการตักเตือนและให้ คำแนะนำทั้งระหว่างปฏิบัติงานและการประชุมกลุ่มย่อย และสอดแทรกความมีวินัยในตนเอง ให้กับนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน  การทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และนักเรียนทั่วไปทุกครั้งที่มีโอกาส

1.2  การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น มีผลงานเป็นที่ปรากฏ และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

เป็นผู้มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัยและไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัย  ซึ่งดูได้จากประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เคยได้รับการลงโทษทางวินัย

ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน และเวรวันหยุดราชการ  ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด และดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย

ทำหน้าที่ครูประจำชั้นเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อสำรวจสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียนประจำชั้นและดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบทางราชการมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยนักเรียนในชั้นเรียนและประชุมระดับ

1.3  การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ และอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

เข้าห้องสอนตรงเวลา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในเวลาเรียนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถของข้าพเจ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดรายบุคคล ใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด ทั้งการพบปะโดยตรงและผ่านทาง Social Network และข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของข้าพเจ้า นักเรียนสามารถเรียนซ้ำและปรับปรุงผลงานได้ตลอดเวลา

ในฐานะครูประจำชั้นนอกจากปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามหน้าที่แล้ว เมื่อนักเรียนมีปัญหาในการทำงานวิชาอื่นๆ ที่สามารถช่วยได้ นักเรียนรวมกลุ่มกันและขอให้ข้าพเจ้ามาสอน เช่น การสอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา html  การตัดต่อวิดีโอ  เป็นต้น

รับผิดชอบงานพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน   เว็บไซต์ศูนย์ICT เว็บไซต์ 4 ฝ่าย เว็บไซต์ภาพกิจกรรมของโรงเรียน เว็บไซต์ E-Learning ของโรงเรียน  และเว็บไซต์ระบบสารสนเทศออนไลน์ของโรงเรียน  เป็นต้น ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาในการดำเนินการทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ

รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  ให้คำแนะนำการผลิตสื่อการสอน ดำเนินการจัดอบรมการผลิตสื่อการสอนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การสร้างเว็บบล็อก  การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ E-Learning ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาในการดำเนินการจัดเตรียมการ  จัดการอบรม รายงานผลการจัดการอบรม ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ

รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการในการดำเนินการ เช่น การฝึกทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
การฝึกทักษะหุ่นยนต์อัตโนมัติ การจัดอบมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อการทำโครงงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

1.4  ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและได้รับการยกย่องชมเชย โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

 การจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี   การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและตามระเบียบของทางราชการ มีการรายงานการดำเนินงานทุกภาคเรียน เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อไป

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่นำตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์กับนักเรียนหรือบุคคลอื่น เมื่อจัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้คณะทำงานดำเนินการเรื่องอาหารว่าง อาหารกลางวันเองทำให้ลดค่าใช้จ่าย  ไม่จัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากนักเรียน พยายามใช้จากงบประมาณที่มีอยู่ในการดำเนินการ

รักษาสาธารณสมบัติ  สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ของโรงเรียนอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล  โต๊ะคอมพิวเตอร์นำมาซ่อมแซม ทำความสะอาด นำไปใช้ใหม่ และมอบให้กับห้องอื่นๆไม่ต้องซื้อใหม่ ผ้าปูโต๊ะก็นำมาซักและทำควมสะอาดทำให้ยืดอายุการใช้งานได้  ทำให้โรงเรียนประหยัดงบประมาณ

แนะนำให้นักเรียนช่วยกันดูแล รักษา ทรัพย์สินของทางโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น ช่วยกันประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ของทางโรงเรียนด้วยความระมัดระวังโดยได้เสนอโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำทาง ICT ห้องละ 2 คนเพื่อเป็นผู้ช่วยครูในการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียน 72 ห้องเรียน  ดูแลและกำกับช่างคอมพิวเตอร์ในการซ่อม

การจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน มีการดำเนินงานภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี   การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและตามระเบียบของทางราชการ มีการรายงานการดำเนินงานทุกภาคเรียน เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อไป

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่นำตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์กับนักเรียนหรือบุคคลอื่น เมื่อจัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้คณะทำงานดำเนินการเรื่องอาหารว่าง อาหารกลางวันเองทำให้ลดค่าใช้จ่าย  ไม่จัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากนักเรียน พยายามใช้จากงบประมาณที่มีอยู่ในการดำเนินการ

แนะนำให้นักเรียนช่วยกันดูแล รักษา ทรัพย์สินของทางโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น ช่วยกันประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ของทางโรงเรียนด้วยความระมัดระวังโดยได้เสนอโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำทาง ICT ห้องละ 2 คนเพื่อเป็นผู้ช่วยครูในการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียน 72 ห้องเรียน  ดูแลและกำกับช่างคอมพิวเตอร์ในการซ่อม

1.5  การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กรและชุมชน
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีน้ำใจ เสียสละ ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ จนได้รับการยอมรับจากองค์กร และชุมชน โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

ในการดำเนินงานต่างๆ ในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี  และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีภาระความรับผิดชอบงานหลายอย่าง เป็นงานที่ต้องให้บริการครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน ทุกสัปดาห์จะมีการประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการทำงาน ข้าพเจ้ายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเอง หากทีมงานมีความคิดเห็นที่ดีกว่า

มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเพื่อนครูตลอดปีอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดอบรมให้ความรู้กับฝ่ายงานได้มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ของฝ่ายงานและเว็บไซต์โรงเรียน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวการศึกษา ข่าวประจำวัน จดหมายข่าวรายสัปดาห์ และรายงานการประชุมประจำเดือนของโรงเรียน ทำให้ข้อมูลข่าวสารมีการอับเดททุกวัน   จัดอบรมให้ความรู้กับครูบรรจุใหม่และครูที่ย้ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ ICT ของโรงเรียน  สุราษฎร์พิทยาในการเรียนการสอน  จัดอบรมให้ความรู้ ในการผลิตสื่อการสอน On Demand  กับหัวหน้า กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ และ เพื่อนครูที่สนใจ  จัดอบรมการสร้าง Web Blog และ การใช้ E-Learning ของโรงเรียน ให้กับครูแกนนำของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูคอมพิวเตอร์ และครูกลุ่มสนใจ

ให้คำปรึกษากับเพื่อนครูทั้งในและต่างโรงเรียนทางด้านการผลิตสื่อ การใช้คอมพิวเตอร์ การวิจัย  การทำผลงานวิชาการ และเผยแพร่ผลงานของครูผ่านเว็บไซต์โรงเรียน ด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน  และให้กำลังใจแก่เพื่อนครูในการสร้างสรรค์ผลงาน

เป็นผู้ที่มีความเสียสละ เอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูเสมอมา โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งการแก้ปัญหาและการแนะนำเทคนิคใหม่ๆ ให้กับเพื่อนครู เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียนในการทำผลงานวิชาการ ทั้งเรื่องการผลิตสื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานงานวิจัยนวัตกรรม และการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยความเต็มใจทั้งในและนอกเวลาราชการบางครั้งต้องค้นคว้าข้อมูลและศึกษาวิธีการต่างๆเพิ่มเติมให้เข้าใจก่อนนำมาให้คำแนะนำกับเพื่อนครู

ส่งผลให้

ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกทักษะเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกทักษะเหรียญทองเหรียญทอง การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ระดับ ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี ตาม โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู “ครูสอนดี” พ.ศ. 2554  สนับสนุนการเสนอชื่อ “ครูสอนดี” โดยผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 ในฐานะผู้ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

เป็นครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ประจำปี พ.ศ.2553

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องด้วยได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลงานดีเด่น มีคุณธรรม พร้อมด้วยการครองตน ครองคนและครองงานเป็นที่ประจักษ์

2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2.1  ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลัก
ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้อื่น  โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

รับผิดชอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ข้าพเจ้าจะดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนล่วงหน้าโดยนำผลการสอนและปัญหาจากปีการศึกษาก่อนมาใช้ประกอบการจัดทำโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการวัดและการประเมินผล และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  จัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ E-Learning โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหาและนักเรียนสืบค้นข้อมูล เพิ่มเติม นอกจากนี้นักเรียนสามารถเรียนซ้ำและปรับปรุงผลงานได้ตามศักยภาพรายบุคคล ครูตรวจงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงผลงานออนไลน์ เพื่อให้งานของนักเรียนมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงเรียนประหยัดงบประมาณทั้งกระดาษ และแผ่น CDได้มากในแต่ละปีการศึกษา 

ได้นำวิธีการสอนด้วยระบบ E-Learning มาเผยแพร่สู่เพื่อนครูโดยเฉพาะครูคอมพิวเตอร์ทุกคนใช้ระบบ E-Learning ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ระบบ E–Learning ของโรงเรียน http://elearning.srp.ac.th
และระบบ E-Learning ของข้าพเจ้า http://kitima.srp.ac.th  และติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมทบทวนและเสนอแนวทางพัฒนาการสอนใหม่ตลอดมา 

ได้ให้คำแนะนำการผลิตสื่อการสอน ดำเนินการจัดอบรมการผลิตสื่อการสอนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การสร้างเวบบล็อก โดยได้นำผลงานของข้าพเจ้ามาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน   เว็บไซต์ศูนย์  ICT เว็บไซต์ 4 ฝ่าย เว็บไซต์ภาพกิจกรรมของโรงเรียน เว็บไซต์ E-Learning ของโรงเรียน  และเว็บไซต์ระบบสารสนเทศออนไลน์ของโรงเรียน  เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของผลงาน ข้าพเจ้าจะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการพัฒนางานและปรับปรุงวิธีการ และจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายงานสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง ถ้ามีปัญหาข้าพเจ้าจะเข้าไปช่วยเหลือทันที  เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

การนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือทำ (Do) การตรวจสอบ งาน (Check) การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Action) เช่นในการจัดการเรียนรู้ มีการวางแผนการสอนล่วงหน้า  จัดการเรียนการสอน การตรวจประเมินผลงานของนักเรียนมีการให้คำแนะนำ เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงานซ้ำอีกครั้ง

2.2  การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

ยึดมั่นในหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คือประกอบด้วยหลักธรรม 4 ข้อ ได้แก่ ทานคือการให้  ปิยวาจา คือการพูดวาจาที่ไพเราะ  อัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ และ
สมานัตตาคือการวางตนให้พอดีในหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด และร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น เช่น งานบวช  ร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าแถวทุกกิจกรรมตั้งแต่การเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ และการทำสมาธิ 

เป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ตามแนววิถีชีวิตคนดีนำบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับในสังคมมาเป็นวิทยากรเพื่อนำเสนอแบบอย่างการดำเนินชีวิตและนำไปสู่การพัฒนาตนเองของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับตามแบบอย่างที่นักเรียนได้เห็นต่อไปในอนาคต

เป็นคณะกรรมการนำนักเรียนไปถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นการเรียนโดยปฏิบัติจริงตามหลักสูตร


2.3  การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฏหมาย
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฏหมาย ได้รับการยกย่องชมเชย มีการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เคยทำผิดกฎหมาย ไม่เล่นการพนันและอบายมุขต่างๆ ไม่เคยทำผิดวินัยข้าราชการ และไม่เคยเป็นผู้ที่ต้องสอบสวนทางวินัย

ยึดหลักประชาธิปไตยในการทำงาน เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่เคยหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี มีการประชุมทีมงานสัปดาห์ละ  1 ครั้ง เพื่อรายงานการทำงานและวางแผนการทำงาน เมื่อมีปัญหา เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็นในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพของงาน

ปฏิบัติหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน คือ การทบทวนภาระงานของแต่ละคน  รายงานการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ความยุติธรรมกับผู้รับการประเมินทุกคน

ปฎิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุของโรงเรียนมีการตรวจรับอย่างละเอียดถูกต้องตรงตามรายการ  ซึ่งในการดำเนินการแต่ละครั้งข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน นายสายชล  สุขศรี ครูผู้ช่วยวิชาคอมพิวเตอร์ได้ปฏิบัติตนป็นตัวอย่าง  ทั้งเรื่อง การปฏิบัติตน และ การปฏิบัติงาน ได้ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยให้เป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางการศึกษา

2.4  การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม วางรากฐานที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในการทำงานเช่น โครงงานคอมพิวเตอร์ การจัดทำสารคดี  การจัดทำภาพยนต์สั้น ซึ่งมีความจำเป็นที่ครูต้องส่งสริมและสอดแทรกการแสดงความคิดเห็น ยอมรับและปฏิติบัติตามความคิดเห็นของข้อตกลงกลุ่ม

ส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเดือนสิบ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี มีความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการแสดงออกถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นประชาธิปไตย

ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น  ข้าพเจ้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง

มีส่วนร่วมรณรงค์การเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งประธานนักเรียนเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  โดยนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและSocial Network 

2.5  การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

เป็นผู้นำในการคิดรูปแบบขบวนและการร่วมกิจกรรมขบวนแห่ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า วัดท่าทองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ขบวนแห่ของวัดท่าทองใหม่ได้รับรางวัล

ร่วมรับผิดชอบกับสมาชิกในครอบครัว ตกแต่งรถสงกรานต์ให้กับวัดท่าทองใหม่ให้สวยงาม เพื่อเข้าร่วมขบวนพิธีสงกรานต์กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกปี

จัดทำ VTR ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดท่าทอง เพื่อใช้ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดท่าทอง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวตลอดงานและนำมาเปิดฉายให้ชาวบ้านและผู้ร่วมงานได้ชมเพื่อความภาคภูมิใจ

เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระและการประกวดจัดพุ่มผ้าป่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นำนักเรียนทำสารคดี จุลินทรีย์พิทักษ์โลกโดยมาติดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง

นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาจิตสาธารณะทั้งในและนอกสถานศึกษา  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเข้าศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองทัพภาพที่ 4 นครศรีธรรมราชศึกษาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง นายสุชาติ  ทรัพย์สิน  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช และ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ (บ้านสิชล)

ส่งเสริมนักเรียนทำสารคดีการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม ICT Camp หัวข้อ เมืองไทยน่าอยู่ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เขาท่าเพชร อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่งผลให้

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมไทย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบเว็บไซต์สถานศึกษา ๓D (๓ดี) ระดับมัธยมศึกษา โดยสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Website เนื่องในงาน เด็กไทยไอที 2000 การศึกษากับเทคโนโลยี โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับรางวัลประเภทเวบเพจชมเชยทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ รางวัลดีเด่นด้านการเสริมสร้างกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต งานสัมมนาและนิทรรศการ มหกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียน (SchoolNet Day)

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  คอลัมน์กระแสทรรศน์ ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ได้ชมเชยการนำเสนอข้อมูลของเว็บไซต์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ที่สื่อสารข้อมูลสาสนเทศของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ

นักเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT คือ นายแสงเพชร ศรีนิ่ม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น และนายสิปภาส  สวโรจน์ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

นายสายชล  สุขศรี ครูผู้ช่วย วิชาคอมพิวเตอร์ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางการศึกษา 

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในฐานะโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  ในปี 2553 และ ได้รับรางวัล “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน” ประจำปี 2554  และรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2555

ชนะเลิศประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม ICT Camp หัวข้อ เมืองไทยน่าอยู่ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

3.1  การดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรม/กิจกรรมการดำรงชีวิตที่แสดงถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ดังนี้

การดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง คืออยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างประหยัด  เลือกของใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ดูแลความเรียบร้อยของที่พักอาศัย นำของที่มีอยู่ปรับซ่อมแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปลูกผักใช้รับประทานในครอบครัว

รักครอบครัวให้ความเคารพ นับถือ ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของบุพการีให้สะดวกสบาย และเอาใจใส่ช่วยเหลือเสมอต้นเสมอปลาย

มีการจัดสรรรายได้ ดังนี้  การออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สวัสดิการโรงเรียน การประกันชีวิต และกองทุน กบข.  40 % ค่าใช้จ่ายในบ้าน 20 % ดูแลบุพการี 10 % ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 30 %

รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อคนรอบข้าง เช่น บริจาคเงินเข้ากองทุนของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์  ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ใกล้บ้านไปโรงเรียนและกลับบ้านพร้อมกันทุกวัน  เป็นสมาชิก ชพค.ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน

มีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักการดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสอดแทรกในคาบสอน  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนยึดหลัก  3 ห่วง 2 เงื่อนไข สอดแทรกระหว่างการเรียน ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำภาพยนต์สั้นที่เน้นปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อสร้างจิตสำนึก และแนวทางการปฏิบัติตนในยุคปัจจุบันที่ควรกระทำ

3.2  การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและสิ่งเสพย์ติดใดๆ  ไม่เคยทดลองเสพสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่เล่นการพนันและไม่เที่ยวกลางคืน

ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำคลิปวิดีโอ ร่วมรณรงค์กิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน http://streaming.srp.ac.th  เพื่อให้เห็นถึงโทษของสิ่งเสพติด

เป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อส่งเสริมความสามัคคี รักหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและสร้างความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งพายาเสพติด

ร่วมปรึกษากับผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) เพื่อนำข้อมูลของนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยความร่วมมือระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO Be Number One โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้สมาชิกและเพื่อนนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ในด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ ตลอดจนการเสริมสร้าง ความรู้ความคิด การแก้ปัญหาพัฒนา EQ และขยายผลไปยังกลุ่มเพื่อน และชุมชนต่อไป

3.3  การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ข้าพเจ้าใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อราชการและสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคนิคการสอน    วิธีการวัดและประเมินผลใหม่ ๆ จากอินเทอร์เน็ตและวารสารต่างๆ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเท่าทันต่อเหตุการณ์ และบริโภคข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การใช้ ICT ในทางที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่นในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวนักเรียน และการจัดการศึกษาโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางวารสารของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ฉบับ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ผ่านทางระบบสารสนเทศออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง Social Network

นำข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น จากเว็บไซต์ประกาศผลการเรียน http://gpa.srp.ac.th  การนำผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล และรายละเอียดการประเมินผลการเรียนแต่ละวิชา มาใช้ประโยชน์ในการศึกษานักเรียนรายบุคคล ทำให้สามารถวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนะนำวิธีการนำข้อมูลมาใช้แก่เพื่อนครู โดยสอดแทรกระหว่างการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง และบอกกล่าวเป็นรายบุคคล

ส่งเสริมให้ครูจัดการความรู้ผ่าน Web Blog และ การใช้ E-Learning ของโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านทาง Facebook ของกลุ่มครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และระบบ SMS ในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4  การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่
ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ มีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นและได้รับการยกย่องชมเชย  โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

มีความรักและศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในอาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง ตั้งใจสั่งสอนนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดี รัก เมตตา เอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเต็มความสามารถ

นำความรู้ความสามารถที่ตนมีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสนองตอบความสนใจและความแตกต่างของแต่ละบุคคล

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้ทฤษฎีการเรียนเพื่อรอบรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาเรียนที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ

เป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ตามกรอบประเพณี วัฒนธรรมไทย ไม่พูดคำหยาบ  แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับอาชีพ ประหยัด ไม่เที่ยวกลางคืน มีการจัดสรรเรื่องการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้ของที่เหมาะสมกับการใช้งาน นำของเก่ามาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเพื่อนครูและนักเรียนในการเป็นครูที่ดีในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เช่น การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตรงความถนัด

3.5  การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ ประหยัด มัธยัสถ์ อดออมโดยมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตเป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมรณงค์และเสริมสร้างผู้อื่น จำนวน 4 รายการขึ้นไป
ดังนี้

มีการจัดสรรรายได้ ดังนี้  การออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สวัสดิการโรงเรียน การประกันชีวิต และกองทุน กบข.  40 % ค่าใช้จ่ายในบ้าน 20 % ดูแลบุพการี 10 % ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 30 %

ใช้จ่ายแต่ละเดือนจะเน้นความจำเป็นที่มีความสอดคล้องกับรายได้ หากสิ่งใดที่ไม่จำเป็น หรือจำเป็นแต่มีราคาที่สูงมากก็จะระงับไว้ก่อน

สอนให้นักเรียนรู้จักประหยัดและออมเงินและใช้สิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า

การดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง คืออยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างประหยัด  เลือกของใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ดูแลความเรียบร้อยของที่พักอาศัย นำของที่มีอยู่ปรับซ่อมแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปลูกผักใช้รับประทานในครอบครัว 

มีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักการดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสอดแทรกในคาบสอน  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกระหว่างการเรียน ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ให้คำแนะนำครูในกลุ่มสาระเดียวกันในการจัดสรรรายได้อย่างเป็นระบบทำให้มีเงินออมทุกเดือน

ส่งผลให้

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสื่อมัลติมีเดีย ในหัวข้อการป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง ตามโครงการดูแลและเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ได้รับโล่สถานศึกษาดีเด่นด้านชมรม To Be Number One ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นพลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทั้งระดับ ม.3 และ ระดับ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับโรงเรียน จากการประกวดแฟ้มสะสมงาน

ได้รับการชมเชยจากโรงเรียนและหน่วยงานที่มาเยี่ยมโรงเรียนได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางการศึกษา 

4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รับการยกย่องชมเชย มีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นดังนี้

เป็นสมาชิกคุรุสภา  เข้าร่วมกิจกรรมที่คุรุสภาจัด เช่น ร่วมกิจกรรมวันครูทุกปี   

ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ให้จัดทำ VTR วันครูเพื่อนำไปใช้ประกอบในพิธีพร้อมกัน ทั้ง อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์  อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก และ อำเภอเกาะพงัน

ในฐานะที่เป็น Webmaster ของโรงเรียน มีการรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันครู  นวัตกรรมการสอน และข่าวสารต่างๆ

เป็นคณะกรรมการ จัดงานนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   ได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการคัดเลือกได้อย่างเรียบร้อยพร้อมใช้งาน โดยได้มีการเตรียมความพร้อมและทดสอบการใช้งานก่อนการใช้งานจริง และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จัดทำ VTR การพัฒนาครูมืออาชีพ ให้กับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพื่อใช้ประกอบ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวบรวมผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4.2 การศึกษา ค้นคว้าริ่เริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ
ข้าพเจ้าได้ศึกษา ค้นคว้าริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างผู้อื่นได้ โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

จัดทำสื่อการสอนโดยจัดทำเป็นระบบ E-Learning ที่ http://kitima.srp.ac.th บันทึกประวัติการเรียน คะแนนสอบ รายละเอียดผลงาน นักเรียนสามารถเรียนซ้ำเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ  ครูให้ข้อเสนอแนะผลงาน หรือชมเชยผลงานของนักเรียน นักเรียนปรับปรุงผลงานและขอให้ครูประเมินผลงานใหม่ได้ นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ ครูนำผลงานของนักเรียนหรือของรุ่นพี่ที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้ดูเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาผลงานที่มีคุณภาพและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

ได้พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยนำผลสัมฤทธิ์และผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนในแต่ละวิชา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ ศตวรรษที่ 21 มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ   E-Learning  โดยใช้วิธีการสอนแบบการเรียนเพื่อรอบรู้  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันในผลของการเรียนโดยยึดปรัชญาเกี่ยวกับการสอนที่ว่าภายใต้สภาพการสอนที่เหมาะสม นักเรียนทุกคนหรือเกือบทุกคนสามารถเรียนวิชาใดที่จัดสอนในโรงเรียนจนถึงระดับรอบรู้วิชานั้นได้ ถ้าจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละคนและให้เวลาสำหรับเรียนวิชานั้นๆแก่เขามากเพียงพอตามที่ต้องการ ในระหว่างเรียนนั้นเขาได้รับความช่วยเหลือ ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาในการเรียนของเขาอย่างทันท่วงที
นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ทำให้นักเรียนทุกคนมีผลงานที่เกิดจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยถาพในรายวิชาทุกคน

รับผิดชอบโครงการห้องเรียนไฮเทค (Hi-Tech Classrooms) จำนวน 30 ห้อง และห้องเรียนคุณภาพจำนวน 42 ห้อง เป็นห้องที่จัดเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนมีความสะดวกในการใช้งานสื่อการสอนเทคโนโลยี

ศูนย์โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน เป็นศูนย์ที่ให้บริการบันทึกเสียง และบันทึกวิดีโอการสอนของครูในรายวิชาต่างๆ นำมาบูรณาการกับการใช้ ระบบ E-Learning มาใช้ให้บริการผู้สอนในรายวิชาต่างๆ พัฒนารูปแบบการสอนที่ทันสมัยและขยายผลสู่เพื่อนครูกลุ่มสาระต่างๆ

บริหารจัดการให้ฝ่ายงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีเว็บไซต์เน้นการให้ความรู้ เพื่อให้ฝ่ายงานสามารถใช้งานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ด้วยตนเองและนำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานในอาชีพ

4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการสูงกว่าระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการแก่ผู้อื่นและมีผลงานปรากฏชัดแจ้ง ดังนี้

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมกับหน่วยงานทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ฝึกทักษะต่างๆ ด้วยตนเอง สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต  จากหนังสือ จากรายการโทรทัศน์  สอบถามจากผู้มีประสบการณ์  จากปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ และที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติและฝึกทักษะต่างๆร่วมกับนักเรียน  เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนำมาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

เป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าทั้งจากการศึกษาด้วยตนเอง เช่น การฝึกเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell me more ผ่านระบบเครือข่ายในโรงเรียน และที่ http://skycambridge.co.th เข้าอบรมการเรียนภาษา html ผ่านเว็บไซต์ http://www.rongrean.com   เข้าเรียนและผ่านการประเมินการเรียนผ่านเว็บไซต์ UTQ online ตามโครงการยกระดับครูทั้งระบบ  

ศึกษาต่อในสาขาที่ตรงกับวิชาชีพ คือ คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในปี พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดยรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบจัดการบทเรียน วิชา ง 43012 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ที่ http://kitima.srp.ac.th  หลังจากนั้นได้นำระบบ  E-learning มาขยายผลสู่เพื่อนครูและจัดทำเว็บไซต์ E-Learning ของโรงเรียนอย่างเป็นทางการที่ http://elearning.srp.ac.th  ทำให้นักเรียนสะดวกในการเรียนมากขึ้นสามารถเรียนซ้ำและส่งงานออนไลน์ได้

เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียนในการทำผลงานวิชาการ ทั้งเรื่องการผลิตสื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานงานวิจัยนวัตกรรม และการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติพฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีและเป็นที่ยอมรับ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น ดังนี้

 มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู ครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นอาชีพที่สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนที่พึงประสงค์ของสังคม ผู้อยู่ในวิชาชีพจะต้องมั่นใจ ในการประกอบวิชาชีพนี้ด้วยความรัก และชื่นชมในความสำคัญของวิชาชีพ  ธำรงและปกป้องวิชาชีพ มีจิตสำนึกในการธำรง ปกป้อง และรักษาเกียรติภูมิของวิชา ไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลน หรือเหยียบย่ำ ทำให้สถานะของวิชาชีพต้องตกต่ำ หรือ มัวหมองการธำรงปกป้องต้องกระทำทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือต้องมีการแก้ไขข่าวหรือทักท้วงหากมีข่าวคราวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ

ในฐานะที่เป็น Webmaster ของโรงเรียน มีการรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชาสัมพันธ์ผลงานของเพื่อนครู  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันครู  และเข้าร่วมกิจกรรมวันครูทุกปี

ยอมรับในศักยภาพของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพแสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จในงาน

เป็นผู้จัดทำ VTR นำเสนอผลงานของครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในงานแสดงมุฑิตาจิต และเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ http://streaming.srp.ac.th  ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้นักเรียนรักและศรัทธาในอาชีพครู

4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชนสังคม
ข้าพเจ้าเป็นผู้นำในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  มีผลงานเป็นที่ปรากฏและได้รับการยกย่องชมเชย โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

 เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียน โดยการร่วมกิจกรรมประชุมระดับ หรือโฮมรูม เพื่อให้คำปรึกษา และชี้แนะแก่นักเรียนอยู่เสมอไม่ละเลย เพิกเฉยต่อการปฏิบัติตนที่อาจเป็นนิสัยที่ไม่ดีของ
ผู้เรียน เช่น การพูดจาไม่สุภาพ การแต่งกายไม่เรียบร้อย การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของโรงเรียน

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ เช่น นำนักเรียนไปถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในเทศกาลเข้าพรรษา   กิจกรรมโครงการตามแนววิถีชีวิตคนดี  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ และ กิจกรรมวันพ่อ เป็นต้น

เป็นคณะกรรมการจัดนิทรรศการ โรงเรียนมาตรฐานสากลเน้นผลผลิตสู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมเปิดบ้านสุ่ชุมชน มีการ คัดเลือกและมอบเกียรติบัตร เพชรลูก สร. ที่มีผลงานเดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนทั่วไปและร่วมภาคภูมิใจกับผู้ปกครอง

ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  แต่ละกลุ่มสาระจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนที่หลากหลาย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนต่างๆได้มาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมภาคภูมิใจ

เป็นผู้สอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์

เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรม งานแสดงจำอวดหน้าม่าน โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อนำเงินรายได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา และ การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  เป็นการรวมพลัง ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

ส่งผลให้

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางการศึกษา


ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางการศึกษา 

ได้รับคัดเลือกเป็น Thailand Innovative Teachers Leaderships Awards 2006 โดย Microsoft Partners in Learning และเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศกัมพูชา

ได้รับคัดเลือกจากบริษัทไมโครซอฟต์ จำกัดประเทศไทยให้เป็น Thailand Top Teachers โดยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้นวัตกรรมการสอนกับเพื่อนครู  200  คนจากทั่วโลกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแอนิเมชัน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของวิทยาลัยนานาชาติดิษยศริน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Thailand Innovative Student 2010

5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

ปฏิบัติงานสอนอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยและตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่มีการบิดเบือนหรือปิดบังผลการปฏิบัติงาน
น่าพอใจนักเรียนมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น ทุกภาคเรียนข้าพเจ้าจะรายงานผลการจัดการเรียนรู้เพื่อนำผลไปใช้พัฒนาการสอนต่อไป

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้กับนักเรียนโดยผู้รับการประเมินเป็นวิทยากรเอง และเชิญวิทยากรจากภายนอกมา เช่น
             - จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อการทำโครงงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
             - จัดอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อการทำโครงงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
             - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน

นำนักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เช่น
             -ศึกษาแหล่งเรียนรู้และทำสารคดี จุลินทรีย์พิทักษ์โลกโดย
มาติดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
            - ศึกษาแหล่งเรียนรู้คลองร้อยสาย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดทำสารคดี หัวข้อ เมืองไทยน่าอยู่ และนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            - นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาจิตสาธารณะทั้งในและนอกสถานศึกษา  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเข้าศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองทัพภาคที่ 4 นครศรีธรรมราชศึกษาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง นายสุชาติ  ทรัพย์สิน  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช และ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ (บ้านสิชล)

จัดโครงการขยายผลสู่เพื่อนครูเพื่อนำความรู้ไปใช้กับวิชาต่างๆ ผลสู่นักเรียนในรายวิชาต่างๆ  โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT  ให้คำแนะนำการผลิต สื่อการสอน ดำเนินการจัดอบรมการผลิตสื่อการสอนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การสร้างเวบบล็อก  การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ  E-Learning แนะนำวิธีการนำสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียนมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
เป็นต้น

ด้วยหลักที่ยึดถือเสมอมาคือ  เป้าหมายของการเป็นครูคือความสำเร็จของลูกศิษย์ รักลูกศิษย์ให้เหมือนกับคนในครอบครัว เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนศิษย์ทุกกลุ่ม ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยพัฒนาควบคู่ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยในตนเอง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มศักยภาพ  ครูคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานเด่นตามความถนัดของแต่ละคน และนักเรียนที่สนใจมาฝึกทักษะนอกเวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด  เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT 

5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน โดยมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ ดังนี้

ได้ดำเนินการในการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งการสำรวจความรู้พื้นฐานนักเรียนทางด้านการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ และการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน  โดยได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 3-4 คน โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning  ให้นักเรียนทำกิจกรรมทุกกิจกรรมตามลำดับครูตรวจผลการทำกิจกรรมของนักเรียนทุกคนทุกกิจกรรม ให้ข้อเสนอแนะการทำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงผลงาน และอธิบายเพิ่มเติมในห้องเรียน หลังเลิกเรียน  จนกระทั่งนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ ตามวิธีการเรียนแบบรอบรู้ มีหลักแนวคิดว่าผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จใน การเรียนได้ อย่างเท่าเทียมกัน หากได้รับคำแนะนำและเวลาที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจถึง แก่นแท้ของเนื้อหาวิชา โดยเมื่อเริ่มต้น ผู้เรียนจะได้รับทราบถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและงานที่ต้องทำอย่างชัดเจน มีการแบ่งบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตามเนื้อหาวิชาได้อย่างลึกซึ้งครบถ้วนโดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะแต่ละคนใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน เมื่อผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในเนื้อหาวิชานั้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นผู้สอนได้พัฒนาการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

นักเรียนทุกคนสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับครูได้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยใช้การติดต่อที่หลากหลาย เช่น E-mail, โทรศัพท์ พบครูได้ที่ห้องพัก ผ่านเว็บ E-learning  ข้าพเจ้าได้ตั้งกระทู้ให้นักเรียนแจ้งปัญหาการเรียนหรือข้อสงสัยต่างๆ นอกจากใช้ Facebook  ของข้าพเจ้าเองแล้วได้ตั้งกลุ่มต่างๆตามความสนใจและการทำกิจกรรมของนักเรียน เช่นกลุ่มเขียนโปรแกรม กลุ่มนักเรียน ICT กลุ่ม SRP Short Film  กลุ่ม SRP Radio และข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มห้องเรียนที่สอนเพื่อแจ้งข่าวสารและรับทราบปัญหาของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว

ครูให้ความสำคัญกับปัญหาทุกปัญหาของนักเรียน ในกรณีนักเรียนเรียนร่วมที่มีความบกพร่องทางสายตา บางกิจกรรมครูเปลี่ยนแปลงวิธีการให้สอดคล้องกับนักเรียน เช่น งานที่ต้องมีกราฟิก ก็ประยุกต์ให้ทำผลงานที่เป็นเสียงแทน ให้ความช่วยเหลือและพูดคุยกับนักเรียนและวางแผนการเรียนให้นักเรียนกลุ่มนี้ก่อนเรียน  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและสามารถปฏิบัติได้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกกลุ่มมีโอกาสได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การจัดรายการวิทยุออนไลน์ของนักเรียนผ่านทาง radio.srp.ac.th ภายใต้การดูแลของข้าพเจ้า และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด โดยจัดรายการวิทยุออนไลน์จากบ้านของนักเรียน เป็นการรวมตัวของนักเรียนต่างระดับชั้นและศิษย์เก่า เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ฝึกการเป็นดีเจที่ถูกต้องและมีเทคนิคการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

บริการผู้ปกครองนักเรียนทุกคนและผู้ที่มาติดต่อราชการให้ได้รับความพึงพอใจ บริการด้วยความยิ้มแย้มและเท่าเทียมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตที่ดี

5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างผู้อื่นได้ โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535  จนถึงปัจจุบัน นำความรู้มาใช้ใน งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี  งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีความพร้อมทางด้าน ICT มีการบริหารจัดการทุกฝ่ายงานและกลุ่มสาระมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ฝ่ายงานและเว็บไซต์โรงเรียน http://www.srp.ac.th และให้บริการการใช้ห้องเรียนคุณภาพซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนไฮเทคและห้องเรียน ICT ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับการสอนทุกห้องเรียน และ ใช้ระบบ  E-Learning ที่ http://kitima.srp.ac.th  ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมกับหน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียน ฝึกทักษะต่างๆ ด้วยตนเอง สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต  จากหนังสือ จากรายการโทรทัศน์  สอบถามจากผู้มีประสบการณ์  จากปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ และที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติและฝึกทักษะต่างๆร่วมกับนักเรียน  เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนำมาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เมื่อจัดทำผลงานของตนเองประสบความสำเร็จก็จะนำความรู้เหล่านั้นมาขยายผลสู่โรงเรียน สู่เพื่อนครูและสู่นักเรียนตลอดมา เช่น
          -  จัดอบรมให้ความรู้ ในการผลิตสื่อการสอน On Demand  กับหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ และ เพื่อนครูที่สนใจ ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการและหลังเลิกเรียน   
          - จัดอบรมให้กับแกนนำของกลุ่มสาระ ครูคอมพิวเตอร์ และครูกลุ่มสนใจ ได้จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเพื่อนครูแต่ละคนเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงในชั้นเรียน
           -จัดอบรมให้ความรู้กับฝ่ายงานได้มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายงานและเว็บไซต์โรงเรียน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวการศึกษา ข่าวประจำวัน จดหมายข่าวรายสัปดาห์ และรายงานการประชุมประจำเดือนของโรงเรียน ทำให้ข้อมูลข่าวสารมีการอับเดททุกวัน
             -จัดอบรมให้ความรู้กับครูบรรจุใหม่และครูที่ย้ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ ICT ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในการเรียนการสอน

ทำหน้าที่ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และทำหน้าที่นิเทศการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทุกครั้ง ได้สร้างกลุ่มครูคอมพิวเตอร์ใน Facebook เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนแต่ละคนส่งการวิเคราะห์หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียนต่าง ๆ  เช่น โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 

5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา องค์กรภายนอก หรือหน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

มีความ ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตน โดยมุ่งหวังให้ศิษย์และหรือผู้รับบริการได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล ตลอดชีวิตการเป็นครูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบันสิ่งที่ยึดถือเสมอมาคือ  เป้าหมายของการเป็นครูคือความสำเร็จของลูกศิษย์  รักลูกศิษย์ให้ เหมือนกับคนในครอบครัว เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนศิษย์ทุกกลุ่ม ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยพัฒนาควบคู่ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยในตนเอง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มศักยภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีชื่อเสียงด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างต่อเนื่อง  

5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสำเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้รับการยกย่อง โดยมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดังนี้

นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนกับสื่อการสอนที่ครูจัดทำเองทำให้สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตามยุคสมัยได้ง่าย นักเรียนสามารถเรียนรู้และเรียนซ้ำได้ตลอดเวลานักเรียนไม่ต้องซื้อหนังสือประกอบการเรียนช่วยให้ผู้ปกครองประหยัดเงินในการซื้อ 

ติดตามการใช้งบประมาณของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียนโดยนำผลงานของนักเรียนที่ได้จากการเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ มอบให้กับฝ่ายแผนงานนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณของโรงเรียนได้ที่ระบบแผนงานออนไลน์ http://planonline.srp.ac.th  


เป็นคณะกรรมการดำเนินการด้านสถานที่และการจัดเตรียมอุปกรณ์ ได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการคัดเลือกได้อย่างเรียบร้อยพร้อมใช้งาน โดยได้มีการเตรียมความพร้อมและทดสอบการใช้งานก่อนการใช้งานจริง ในงานนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  

ทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับห้องสอบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ E-Training โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อควรปฏิบัตอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการศึกษา

ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม โดยให้นักเรียนได้ศึกษากรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น จัดกิจกรรม SRP Radio Online  จากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมการจัดรายการวิทยุออนไลน์ของนักเรียนที่ผ่านทาง radio.srp.ac.th ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ภายใต้การดูแลของครู และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เป็นประโยชน์กับนักเรียนอย่างมากโดยเฉพาะเป็นการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันหยุด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารบูรณาการสู่อาชีพและการบริการสังคม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นดีเจออนไลน์ที่ถูกต้องและมีเทคนิคในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

ส่งผลให้

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการสร้าง Webpage ด้วย Text Editor ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างสื่อการเรียนรู้จากโปรแกรม Microsoft Mischief  ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรม ICT CAMP หัวข้อ เมืองไทยน่าอยู่ ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับ รางวัลชนะเลิศการผลิตสื่อผสมเพื่องานนำเสนอการรณรงค์การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง คลองร้อยสาย ในงาน Toward World-Class Education  ปีการศึกษา 2553

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Thailand Innovative Student 2010 โครงการ Microsoft It Youth Challenge 2010

โรงเรียนมีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็น สถานศึกษาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในเขตตรวจราชการที่ 6 ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการเรียนการสอน

เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีมีคุณภาพประเภทงานวิจัยปฏิบัติการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

ได้รับคำชมเชยจากโรงเรียนต่างๆที่มาศึกษาดูงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น