ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


ส่วนที่ 2  ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
1.    ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
1.1  ชื่อรางวัล/ผลงาน  รางวัล Innovative Teachers Leadership Award
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
      บริษัท ไมโครซอฟท์ 
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2549

ลักษณะการจัดทำ
[/] จัดทำแต่ผู้เดียว
[ ] จัดทำร่วมกับผู้อื่นในรูปคณะทำงานหรือกลุ่ม
ปริมาณที่มีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 100


การนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้
ผู้ขอรับการประเมินได้นำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการสอนโดยใช้โฮมเพจรายวิชาไปใช้กับนักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับ ชั้น ม.6  เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการใช้บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ LMS (Learning Management System) ซึ่งเป็นระบบจัดการบทเรียน โดยใช้ระบบสมาชิก นักเรียนต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกก่อนเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเรียนของนักเรียนได้ เน้นการดูแลนักเรียนเรียนช้าให้สามารถเรียนซ้ำได้ และส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี ได้มีโอกาสและมีสื่อรองรับให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ และได้นำแนวทางพัฒนาระบบ E-Learning ของโรงเรียน http://elearning.srp.ac.th  เพื่อใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิชาคณิตศาสต์เสริม  วิชาการเขียนโปรแกรม เป็นต้น และนำความรู้มา พัฒนาบุคลากรทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลเป็นผู้มีผลงานวิจัยดีมีคุณภาพประเภทงานวิจัยปฏิบัติการแก้ปัญหาในชั้นเรียน

การเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
1. นำเสนอผลงานนวัตกรรมการสอนโฮมเพจรายวิชา งานมอบรางวัล  The Winner Award Microsoft Partner in Learning
2. นำเสนอผลงานระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ ประเทศกัมพูชา
3. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  Microsoft Partners in Learning หัวข้อ หอเกียรติยศ ครูไทยหัวใจไอที  http://www.pil.in.th/pil2011/3honor.aspx
4. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวของข้าพเจ้าในหัวข้อผลงานวิชาการ Microsoft Teacher Award http://kitima.srp.ac.th/
5. เผยแพร่ผ่านทาง  YouTube ที่  http://www.youtube.com/kitpetsub

1.2 ชื่อรางวัล/ผลงาน  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคอมพิวเตอร์  
      ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับ ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2555

ลักษณะการจัดทำ
[/] จัดทำแต่ผู้เดียว
[ ] จัดทำร่วมกับผู้อื่นในรูปคณะทำงานหรือกลุ่ม
ปริมาณที่มีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 100


การนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้ผู้ขอรับการประเมินได้นำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ คือโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4 – ม.6 เรื่องระบบจัดการแผนงานออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ และในรายวิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT  และ นำระบบจัดการแผนงานออนไลน์ทดลองใช้กับข้อมูลจริงในปีการศึกษา  2555  ที่ http://planonline.srp.ac.th  เพื่อสู่การนำมาใช้งานจริงในโรงเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

การเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
1.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 บริเวณอาคารไมตรี  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
2.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับ
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2555
3.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาคใต้
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม พ.ศ. 2555
4.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับประเทศ
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี  เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
5.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดบ้านสู่ชุมชน
ปีการศึกษา 2555” ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
6.    เผยแพร่ระบบจัดการแผนงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ SRP ICT Center
http://www2.srp.ac.th/~ict/ และเว็บไซต์ฝ่ายบริหารทั่วไป   http://www2.srp.ac.th/~general/
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
7.    นำเสนอผลงานระบบจัดการแผนงานออนไลน์ให้ กับ
นายสุชาติ  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   นายวิเศษ  วรรณศรี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และนายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อสู่การนำมาใช้งานจริงในโรงเรียน
8.    เผยแพร่ผ่านทาง  YouTube ที่  http://www.youtube.com/kitpetsub

1.3 ชื่อรางวัล/ผลงาน  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคอมพิวเตอร์     
      ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับ ม.1 – ม.3 ประจำปีการศึกษา 2554
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2554
ลักษณะการจัดทำ
[/] จัดทำแต่ผู้เดียว
[ ] จัดทำร่วมกับผู้อื่นในรูปคณะทำงานหรือกลุ่ม
ปริมาณที่มีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 100

การนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้
ผู้ขอรับการประเมินได้นำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์คือ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1 – ม.3  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ และในรายวิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และนำเป็นตัวอย่างในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษด้านวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT 


การเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
1.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61  ระดับ
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ 2554
2.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี – ชุมพร) 
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554
3.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับภาคใต้
ณ วิทยาลัยเทคนิค ตรัง เมื่อวันที่ 7-8  ธันวาคม พ.ศ. 2554
4.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับประเทศ
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม  พ.ศ. 2555
5.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดบ้านสู่ชุมชน
ปีการศึกษา 2554” ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555

1.4 ชื่อรางวัล/ผลงาน  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage 
      ประเภทText Editor ระดับ ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2554

ลักษณะการจัดทำ
[/] จัดทำแต่ผู้เดียว
[ ] จัดทำร่วมกับผู้อื่นในรูปคณะทำงานหรือกลุ่ม
ปริมาณที่มีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 100
การนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้
ผู้ขอรับการประเมินได้นำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เรื่อง ภาษา html  และนำเป็นตัวอย่างในการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT และนักเรียนนำผลงานประกอบแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการขอโควต้าการศึกษาต่อ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
1.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดบ้านสู่ชุมชน
ปีการศึกษา 2554” ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555
2.    นำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์  http://ict.srp.ac.th/~student/html/nest/
3.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดบ้านสู่ชุมชน
ปีการศึกษา 2555” ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556


ส่วนที่ 3 ข้อเสนอในการพัฒนางาน

ข้อเสนอในการพัฒนางาน คือ การใช้ KITIMA MODEL ในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ICT วิชาการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น