ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ

การพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร ภาพกิจกรรม วุฒิบัตรผลการแข่งขันและการประกวดผลงาน เกียรติบัตรผ่านการอบรม หลักฐานการศึกษาต่อ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น