วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สังคหวัตถุ 4 หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


ทานคือการให้  

ปิยวาจา คือการพูดวาจาที่ไพเราะ  

อัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์

สมานัตตาคือการวางตนให้พอดีในหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น