วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พยัญชนะไทย

ก. เอ๋ย กอไก่ 
ข.ไข่ ในเล้า
ฃ. ขวด ของเรา
ค. ควาย เข้านา
ฅ. คน ขึงขัง
ฆ. ระฆัง ข้างฝา
ง. งู ใจกล้า
จ.จาน ใช้ดี
ฉ.ฉิ่ง ตีดัง
ช. ช้าง วิ่งหนี
ซ. โซ่ ล่ามที
ฌ. กระเฌอ คู่กัน
ญ. หญิง โสภา
ฎ. ชฎา สวมพลัน
ฏ. ปฎัก หุนหัน
ฐ. ฐาน เข้ามารอง
ฑ. มณโฑ หน้าขาว
ฒ. ผู้เฒ่า เดินย่อง
ณ. เณร เดินไม่มอง
ด. เด็ก ต้องนิมนต์
ต. เต่า หลังตุง
ถ. ถุง แบกขน
ท. ทหาร อดทน
ธ. ธง คนนิยม
น. หนู ขวักไขว่
บ. ใบไม้ ทับถม
ป. ปลา ตากลม
ผ. ผึ้ง ทำรัง
ฝ. ฝา ทนทาน
พ. พาน วางตั้ง
ฟ. ฟัน สะอาดจัง
ภ. สำเภา กางใบ
ม. ม้า คึกคัก
ย. ยักษ์ เขี้ยวใหญ่
ร. เรือ พายไป
ล. ลิง ไต่ราว
ว. แหวน ลงยา
ศ. ศาลา เงียบเหงา
ษ. ฤาษี หนวดยาว
ส. เสือ ดาวคะนอง
ห. หีบ ใส่ผ้า
ฬ. จุฬา ท่าผยอง
อ. อ่าง เนืองนอง
ฮ. นกฮูก ตาโต

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สังคหวัตถุ 4 หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


ทานคือการให้  

ปิยวาจา คือการพูดวาจาที่ไพเราะ  

อัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์

สมานัตตาคือการวางตนให้พอดีในหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย " ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ได้รับการถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และทรงเป็นแบบอย่างที่ประชาชนสมควรเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีของไทยขึ้นมาใช้เอง และการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานที่ได้คิดค้นขึ้น
สำหรับสิทธิบัตร ๓ ฉบับ ที่กระทรวงพาณิชย์ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้แก่
ฉบับที่ ๑ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือกังหันน้ำชัยพัฒนา
ฉบับที่ ๒ เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ และ
ฉบับที่ ๓ การใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
ฉบับที่ ๔ "ฝนหลวง" ฝนที่ตกนอกเหนือจากที่จะได้รับจากธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติด้วย
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย 2 ยุค
ยุคเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านดาราศาสตร์ และทรงแสดงพระปรีชาสามารถในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ที่หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2411 ได้อย่างแม่นยำไม่คลาดเคลื่อน และเป็นการคำนวณเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนถึง 2 ปี ถือเป็นสัมฤทธิผลทางด้านวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกของประเทศไทย และคือที่มาของ พระราชสมัญญานาม "พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย"
และอีกยุคหนึ่ง คือ ยุคการใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาระบบชลประทาน
ฉันสนใจชลประทานมาตั้งแต่เล็ก... กระแสพระราชดำรัสเพียงสั้นๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับสั่งแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน สื่อความหมายเป็นอย่างดีว่าทรงนำวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ด้านใด
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็น กังหันชัยพัฒนา โครงการแก้มลิง เขื่อนภูมิพล เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการฝนหลวง ล้วนเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ด้านชลประทานแก่ชาวไทยทั้งสิ้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านผงไหมที่พัฒนามาจากเศษไหม และนำไปสู่สบู่ไหมไทย, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กับพันธกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสมุนไพรต้านโรค
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ให้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ยาก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ดังประจักษ์แก่ชาวโลก จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวไทยทั้งมวล คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และกำหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันที่ทรงสาธิตปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ แก่นักวิทยาศาสตร์สิงค์โปร์ จากเขื่อนแก่งกระจาน โดยใช้สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นฐานปฏิบัติการ จนประสบความสำเร็จ เป็นที่อัศจรรย์ และประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ ต่อนักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ และผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันนั้น เป็น "วันเทคโนโลยีของไทย"